ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀՀ      Սյունիքի     մարզպետի     21.05.2021 թ.    «Հայաստանի  Հանրապետության  Սյունիքի  մարզպետարանի  համակարգի «Հայաստանի  Հանրապետության  պետական   ուսումնական հաստատություն»           պետական           ոչ         առևտրային  կազմակերպությունների           կոլեգիալ           կառավարման  մարմինների՝       խորհուրդների        անվանական        կազմը  հաստատելու   և  Հայաստանի   Հանրապետության  Սյունիքի  մարզպետի    2010թ-ի    N 241-Ա    որոշումը    ուժը    կորցրած  ճանաչելու    մասին»    N 235-Ա    որոշմամբ     հաստատվել   է  «Ձագիկավանի      միջնակարգ       դպրոց»    և    «Լեռնաձորի  հիմնական        դպրոց»        պետական       ոչ       առևտրային  կազմակերպության      կոլեգիալ      կառավարման     մարմնի՝  միացյալ    խորհրդի      անվանական    կազմը:

 

 

 

 

Քաղվածք   արձանագրությունից

թիվ  3

25.01.2021թ.

Օրակարգ՝

 1. Առաջին  կիսամյակի  ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  հաշվետվություն:
 2. Անցում  5 օրյա  աշխատանքային  շաբաթվա:
 3. Երկրորդ  կիսամյակի  հաստիքացուցակի  նախագծին, աշխատողների  դրույքաչափային՝  տարիֆիկացիոն  ցուցակին  հավանություն  տալու  մասին:

Որոշում՝

 1. Հավանություն  տալ ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  հաշվետվությանը:
 2. Հաստատել  5 օրյա  աշխատանքային  շաբաթվա  անցնելու  առաջարկը:
 3. Հավանություն  տալ  2020-2021   ուստարվա   2-րդ  կիսամյակի     տարիֆիկացիոն   և  հաստիքային  ցուցակներին:

 

 

Քաղվածք   արձանագրությունից

թիվ  2

25.12.2020թ.

Օրակարգ՝

1.Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցի  2020  ֆինանսական  տարվա  բյուջեի  խնայված  գումարների  բաշխման  մասին:

Որոշում՝

Հավանություն  տալ  տնօրենի  առաջարկին  և  կատարել  հետևյալ  բաշխումը.

 1. նոր  գույքի   ձեռք  բերում  521900 դրամ:
 2. չնախատեսված  ծախսեր  1498800  դրամ:
 3. դպրոցի  30  աշխատակիցներին  ներկայացնել  միանվագ  դրամական  պարգևատրության:

 

Քաղվածք   արձանագրությունից

թիվ  1

11.09.2020թ.

Օրակարգ՝

1.2021 թ-ի ֆինանսական  տարվա  բյուջեի  նախագծի  քննարկում:

2.Դպրոցի  հաստիքացուցակի  նախագծի  հաստատման  մասին:

3.Դպրոցի  աշխատողների  դրույքաչափային՝  տարիֆիկացիոն  ցուցակին  հավանություն  տալու  մասին:

4.Դպրոցի  զարգացման  ծրագրի,2020-2021  ուստարվա  տարեկան  աշխատանքային  պլանի  մասին:

5. Դպրոցի  ներքին  գնահատման  մասին:

6. Դպրոցի  աշխատանքային  ներքին  կարգապահական  կանոնների  մասին:

Որոշում՝

 1. Բյուջեի  նախահաշիվը  լրամշակել  և  ներկայացնել  դ/խ-ին:
 2. Հավանություն  տալ  2020-2021 հաշվետու  տարվա  հաստիքացուցակին:
 3. Հավանություն  տալ  2020-2021   ուստարվա  աշխատողների  տարիֆիկացիոն  ցուցակին:
 4. Հավանություն  տալ  դպրոցի  զարգացման  ծրագրին:
 5. Հավանություն  տալ դպրոցի  ներքին  գնահատման  հաշվետվությանը:
 6. Ներքին  կարգապահական կանոններում   կատարել   շտկումներ  համաձայն ՀՀ  Առողջապահության  և   ԿԳՄՍ  նախարարների  կողմից  հաստատված  ուղեցույցի:

 

Քաղվածք  <<Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 

դպրոցական  խորհրդի  2020 թվականի  հունվարի  31-ի 

նիստի արձանագրությունից: 

 

 

 

Սյունիքի  մարզպետի  30.09.2019 թ. թիվ  89 — Ա որոշմամբ  հաստատվել  է 
<<Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  կոլեգիալ   կառավարման 
մարմնի՝ խորհրդի  նոր   կազմը

 

<<Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  կառավարման  խորհրդի  կազմը